• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Курси за вибором

Курси за вибором з інформатики: зміст і структура

Наталія САМОЙЛЕНКО, Людмила СЕМКО

У статті розглядаються питання впровадження курсів за вибором, основні
елективні курси, рекомендовані для вивчення Міністерством освіти і науки України, їх структура, зміст, мета та принципи конструювання.

У Концепції профільного навчання у старшій школі [1] визначені цілі переходу до профільного навчання, серед яких виділяється мета створення умов для істотної диференціації змісту навчання старшокласників з широкими та гнучкими можливостями побудови школярами індивідуальних загальноосвітніх програм. З цією метою, окрім профільних загальноосвітніх предметів, уводяться елективні курси, обов’язкові для відвідування за вибором учнів, які доповнюють зміст профілю, що дозволять задовольнити різноманітні освітні інтереси школярів, потреб і схильностей кожного школяра, дозволяють компенсувати обмежені можливості базових і профільних курсів, у тому числі в галузі інформатики.

Курси за вибором (елективні курси) з інформатики базуються на знаннях і вміннях учнів основної школи, сформованих під час вивчення обов'язкового загальноосвітнього предмету інформатика в основній школі. Елективні курси забезпечують завершення загальноосвітньої підготовки учнів у галузі теоретичної інформатики та інформаційних технологій, а також поглиблене вивчення технологій та особливостей використання програмних засобів для розв’язування різноманітних задач.

У даний час велика увага приділяється проблемі відбору змісту навчання в старшій профільній школі. Проте в педагогічних дослідженнях недостатньо уваги приділяється теоретичним основам проектування змісту навчального матеріалу для профільного вивчення предмету. Аспектам розробки курсів за вибором присвячені роботи Н.С. Прокопенко, Ю.О. Дорошенка, І.О. Завадського, В.П. Пасько, В.В. Лапінського [2–9] та ін.

Основною метою цієї статті є розгляд питань особливостей курсів за вибором, рекомендованих для вивчення Міністерством освіти і науки України, їх структура, зміст, мета та принципи конструювання.

На виконання листа МОН України від 30.05.2008 р. №1/9-350 «Про вивчення інформатики в профільних класах» може бути забезпечено вивчення інформатики завдяки варіативній складовій навчального плану шляхом упровадження курсів за вибором. З цією метою на момент написання статті затверджено програми таких курсів за вибором: «Основи комп’ютерної графіки», «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Основи Інтернету», «Основи веб-дизайну», «Основи комп’ютерної безпеки», «Основи візуального програмування», «Інформаційні технології проектування», «Сучасні офісні інформаційні технології».

Методика навчання курсів за вибором з інформатики будується на основі нового розуміння мети і цінностей освіти, в умовах зростаючої ролі підготовки молоді в галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.

Основними принципами побудови елективних курсів є: модульність; практична спрямованість; диференційований підхід до навчання; використання нових технологій у навчанні.

Модульний принцип навчання інформатики дозволяє забезпечити варіативність і здійснити реальну профілізацію навчання. Навчальні модулі спрямовані на: поглиблене вивчення інформатики на профільному рівні (наприклад, навчальний курс «Основи візуального програмування»); реалізацію міжпредметних зв'язків (наприклад, навчальний курс «Комп'ютерна графіка»); задоволення пізнавальних інтересів старшокласників (наприклад, навчальні курси «Інформаційні технології проектування», «Сучасні офісні інформаційні технології») тощо.

У процесі вивчення старшокласниками курсів за вибором формуються основні види діяльності:

 • мисленнєва діяльність: висунення ідеї, цілепокладання і формулювання завдання, висунення гіпотези, обґрунтований вибір способу або методу, шляху у діяльності, планування своєї діяльності, самоаналіз і рефлексія;
 • презентаційна діяльність: побудова усної доповіді (повідомлення) про виконану роботу, вибір способів і форм наочної презентації (продукту) результатів діяльності, виготовлення предметів наочності, підготовка письмового звіту про виконану роботу;
 • пошукова діяльність: знаходження інформації в каталогах, проведення контекстного пошуку, в гіпертексті, в Інтернеті, формулювання ключових слів;
 • інформаційна діяльність: структуризація інформації, виділення головного, приймання і передавання інформації, представлення в різних формах, упорядковане зберігання і пошук.

Реалізація профільного навчання інформатики у 10–11-их класах забезпечується системою курсів за вибором (за рахунок варіативного компоненту), які певним чином ураховують інтереси й можливості учнів даного профілю. Курси за вибором, спецкурси та факультативи поглиблюють і розширюють основний курс інформатики відповідно до профілю навчання, надають можливості для організації творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань професійної спрямованості.

Програма курсу за вибором “Основи комп’ютерної безпеки” (автори: В.П. Пасько, Н.С. Прокопенко) [6] розрахована на викладання в середніх навчальних закладах будь-якого профілю в 10-их або 11-их класах протягом одного півріччя, по одній годині на тиждень, або протягом 8-9 тижнів, по дві години на тиждень загальним обсягом 17 годин. Особливістю цього курсу є те, що він вимагає наявності Інтернет-з’єднання, а також наявності спеціального програмного забезпечення, яке вчителю слід попередньо встановити на всіх комп’ютерах для організації роботи в групах. Крім того, окремі питання курсу можуть вивчатися лише в режимі ознайомлення, без комп’ютера. Після вивчення даного курсу в учнів має бути сформовано необхідний мінімум знань, умінь і навичок успішного використання технологій і засобів захисту інформації, що зберігається на комп’ютері, а також технології захисту під час доступу до мережі Інтернет.

Навчання за програмою курсу за вибором “Основи комп’ютерної графіки” (автори: Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський) [5] може здійснюватися в старших класах середніх навчальних закладів будь-якого профілю протягом 35 навчальних годин. Після опанування матеріалом цього курсу учні мають отримати ґрунтовні знання про: призначення, можливості, засоби, технології і сфери застосування комп’ютерної графіки; принципи побудови растрових і векторних графічних зображень; основні параметри комп’ютерних зображень; принципи організації та типи колірних моделей; формати графічних файлів, їхні основні характеристики та перетворення; методи обробки зображень у растрових і векторних графічних редакторах; застосування зображень в офісних та гіпертекстових документах, поліграфічних виданнях, мультимедійних програмних засобах.

Вивчення даного курсу передбачає формування стійких навичок учнів щодо використання середовищ графічних редакторів CorelDraw та PhotoShop.

Для реалізації завдань розвитку в учнів умінь цілеспрямованого пошуку й систематизації необхідної інформації в мережі Інтернет, спілкування за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використання й самостійного освоєння сучасних програмних засобів, формування в учнів теоретичної бази, необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору призначена програма курсу за вибором “Основи Інтернету” (автори: Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко) [2].

Цей курс розрахований на вивчення протягом одного півріччя, по одній годині щотижня. Однак, навчання за даною програмою може проводитися також протягом 8-9 тижнів, по дві години на тиждень. Протягом 17 навчальних годин заплановано проведення 9 практичних робіт, які є найважливішою складовою курсу.

Серед фундаментальних завдань, покладених в основу програми курсу за вибором “Основи веб-дизайну” (автори: І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко) [4], є формування в учнів розуміння принципів організації веб-ресурсів, розвиток навичок роботи із сучасними програмними засобами розробки веб-сторінок, а також виховання культури оформлення сайтів та вмінь структурування інформації, розміщеної на них.

Курс, розрахований на вивчення протягом 35 годин у старших класах основної школи, є інтеграцією технологічної й дизайнерської складових.

Навчання за програмою курсу за вибором “Основи комп’ютерних презентацій” (автори: І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко) [6] надає можливість ґрунтовно вивчити класифікацію комп’ютерних презентацій, методи і способи організації слайдових і потокових презентацій, принципи відтворення графічної, аудіо- та відеоінформації, поняття про комп’ютерну анімацію, принципи дизайну складових елементів презентацій.

Загальний обсяг даного курсу становить 17 навчальних годин, із яких принаймні 2 години відводиться на створення учнівських проектів. Курс може як доповнювати тему “Комп’ютерні презентації” з базового курсу інформатики, так і замінювати її. Оптимальним є викладання курсу в 10-му класі загальноосвітніх навчальних закладів будь-якого профілю.

Метою курсу за вибором “Основи візуального програмування” (автор: І.О. Завадський) [3] є навчання основ сучасного програмування на прикладах розробки Windows-застосувань. Базовою мовою програмування обрано Visual Basic. Особливість вивчення даного курсу полягає в тому, що від учнів не вимагається попереднього знання структурного програмування чи основ алгоритмізації.

Курс розрахований на вивчення протягом одного навчального року, по одній годині на тиждень. Матеріал може викладатися у старших класах шкіл, ліцеїв та гімназій усіх профілів як у межах базового курсу інформатики, так і доповнюючи його. Слід зауважити, що в навчальних закладах інформаційно-технологічного профілю курс може стати основою для поглибленого навчання технологій програмування.

Курс за вибором “Інформаційні технології проектування” (автор: Ю.О. Дорошенко) [8] рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10–11-их класах. Курс вивчається за рахунок годин варіативної складової навчального плану із розрахунку 2 або 4 години на тиждень (усього 70 годин).

Метою вивчення цього курсу є формування в учнів загального уявлення про автоматизоване проектування, конструювання та підготовку виробництва у різних галузях людської діяльності. Водночас учні опановують певний обсяг знань та вчаться виконувати нескладні операції автоматизованого проектування та підготовки виробництва простих параметризованих виробів у середовищі професійної системи автоматизованого проектування (САПР).

Курс за вибором “Сучасні офісні інформаційні технології” (автори: Ю.О. Дорошенко, В.В. Лапінський, Л.А. Карташова) [9] рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10-11-их класах за рахунок годин варіативної складової навчального плану із розрахунку 1, 2 чи 4 години на тиждень (усього 70 годин).

Метою курсу є підготовка молоді до активного використання інформаційних технологій у сучасному діловодстві й управлінні; надання знань щодо існуючих норм, правил і способів створення різноманітних документів, способів обміну документами; формування вмінь та навичок використання програмно-апаратного забезпечення, яке є основою сучасних комп’ютерно-орієнтованих офісних технологій.

Особливу роль в успішному запровадженні елективних курсів відіграє підготовка навчальної літератури та методичних рекомендацій для цих курсів. Зауважимо, що як навчальна література з елективних курсів можуть бути використані також навчальні посібники з факультативних курсів та для гурткової роботи, а також науково-популярна література, довідкові видання.

Досвід деяких регіонів з упровадження профільного навчання, показує, що в інститутах підвищення кваліфікації, педагогічних ВНЗ, у школах на місцях створюються власні варіанти курсів за вибором. У зв'язку з цим можна рекомендувати органам управління освітою різних рівнів створювати банки даних елективних курсів, організувати інформаційну підтримку й обмін досвідом уведення цих курсів.

Створення курсів за вибором – найважливіша частина забезпечення введення профільного навчання. Тому їх розробка й упровадження повинна стати частиною програм переходу до профільного навчання.

Бібліографія

 1. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2003. – №24. – С. 3–15.
 2. Дорошенко Ю.О., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Програма курсу за вибором «Основи Інтернету»// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №4–5. – С. 41–48
 3. Завадський І.О. Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування» //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №4–5. – С. 60–69.
 4. Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Програма курсу за вибором «Основи Веб-дизайну» //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №4–5. – С. 48–55.
 5. Дорошенко Ю.О., Завадський І.О. Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки»// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №4–5. – С. 27–35.
 6. Пасько В.П., Прокопенко Н.С. Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної безпеки» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №4–5. – С. 56–60.
 7. Завадський І.О., Прокопенко Н.С., Проценко Т.Г. Програма курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №4–5. – С. 35–40.
 8. Дорошенко Ю.О. Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування»// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №4–5. – С. 69–91.
 9. Дорошенко Ю.О., Лапінський В.В., Карташова Л.А. Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології»// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №4–5. – С. 91–102.

Відомості про авторів

Самойленко Наталія Іванівна – науковий співробітник лабораторії інформатики Інституту педагогіки АПН України.

Семко Людмила Павлівна – науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України.

Наукові інтереси: розробка і впровадження курсів за вибором в умовах профільного навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 1697

Коментарi

 • BrandonLeM

  2015-09-04 12:31:42

  На нашем сайте можно приобрести парсеры и модули парсинга для товаров Яндекс Маркет. [url=http://parsmarket.ru]парсер товаров яндекс.маркет[/url] Наши парсеры есть возможность протестировать на нашем ресурсе – у нас имеется демо нашего парсера. [url=http://parsmarket.ru]оффлайн парсер яндекс маркет[/url] С подобными парсерами вы сможете мониторить конкурентные цены. [url=http://parsmarket.ru]парсинг яндекса[/url] Сейчас наши парсеры можно можно приобрести с хорошей скидкой, мы продаём также Php-скрипт для парсинга товаров Интернет-магазинов...

 • Robertmt

  2015-07-31 02:46:46

  Хозяева собственного автомобиля понимают, как важно в некоторых случаях спонтанно узнать хозяина авто по номерному знаку. Ситуации бывают различные: можете стать свидетелем весьма серьезного ДТП; вашему личному авто нанесет урон другой авто, который скроется с места происшествия. Даже если виновный скроется без составления протокола, вы легко сможете привлечь его к ответственности. Существует пару способов пробить номер машины. Можно пробить полную инфу о владельце автомобиля по номеру ТС. [url=http://probit-avto...

 • Bradlylalf

  2015-02-04 11:23:45

  [url=http://dresswoman.ru/dresses_for_girls/korotkie-platya-dlya-devochek-12-let/]платье на подростка 12 лет[/url] Что может лучше приукрасить представительницу прекрасного пола, чем оригинальное и комфортное платье? Женщины всегда знали, что платье – это наиболее подходящий вариант одежды для праздника, торжественного мероприятия, для посещения ресторана или театра и, конечно, для романтического вечера. Да и на работу всегда можно подобрать соответствующую модель, которая устроит по всем требованиям и позволит соблюсти дресс код, если он действует на фирме...

 • hgnmpebhhr

  2014-01-23 12:52:11

  xgfxcwpmpeznzs.cspwbsozl, http://www.rkxerlaaxj.com/ pqndyjknto...

 • Микола

  2014-01-11 06:56:05

  вчитель...

 • hoarienurne

  2013-11-29 01:56:40

  [url=http://mirurokov.net/416-nastroyka-vayfay-wifi-seti-kak-sozdat-set-vayfay-wifi-videokurs.html]видео настройки вайфая[/url] [url=http://mirurokov.net/227-masteru-na-zametku-video-urok.html]на заметку домо хазяину видео[/url] Этот ресурс представляет из себя самую огромную подборку онлайн видео уроков. Необходимо отметить, что на этом портале можно отыскать уроки абсолютно по всем темам, которые можно только представить. Основной характеристикой сайта является то, что вся информация размещена в свободном доступе, пользоваться ею можно полностью бесплатно, не регистрируясь...