План роботи кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
1. Організаційна робота
1.1 Завідуючий кабінетом разом з класним керів­ником та вчителями, які будуть працювати в цьому кабінеті, визначають основні напрям­ки роботи кабінету на навчальний рік (план за­сідання вкладається в паспорт кабінету) до 05.09
1.2 Скласти графік чергування учнів у кабінеті. Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті до 05.09
1.3 Провести інвентаризацію матеріальних ціннос­тей кабінету до 01.11
1.4 Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та БЖД: регулярно протягом семестру
правила роботи в кабінеті;
інструкції з техніки безпеки;
правила пожежної безпеки;
права та обов’язки учнів;
єдині вимоги до учнів.
1.5 Скласти розклад роботи кабінету до 10.09
1.6 Перевірити своєчасність і правильність веден­ня інвентарної та матеріальної книг до 01.10
1.7 Оформити: до 15.09
паспорт кабінету;
акт-дозвіл на експлуатацію кабінету;
куточок або папку з техніки безпеки
2. Навчально-методична робота
2.1 Систематизувати й дібрати дидактичні ма­теріали для проведення практичних робіт із таких тем:
2.2 Підібрати й скласти різнорівневі завдання для тематичного оцінювання з тем:
2.3 Підібрати відеоматеріали:
2.4 Розробити індивідуальні заняття з тем:
2.5 Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання протягом року
2.6 Оформити постійно діючий стенд або папку «На допомогу учням» листопад
2.7 Підібрати збірку методичних статей із методи­ки викладання дисциплін за такою тематикою:
2.8 Організувати в кабінеті методичний куточок жовтень
2.9 Спланувати й провести відкриті уроки вересень
2.10 Розробити завдання для підсумкової перевірки знань учнів грудень
2.11 Організувати обмін передовим педагогічним досвідом серед членів кафедри протягом року
2.12 Визначити основні прийоми організації навчальної діяльності учнів та роботи з обдаро­ваними дітьми жовтень
2.13 Із метою підготовки навчально-методичного забезпечення нових програмних тем оформити тематичні папки:
2.14 Поповнити тематичні папки:
«Нормативні документи» до 05.09
Моніторинг навчальних досягнень учнів до 15.09
Охорона праці та БЖД до 01.11
2.15 Оновити інструкції лабораторних та практич­них робіт Протягом року
3. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету
3.1 Оформити і оновити в кабінеті стенди:
На допомогу учням Вересень
3.2 Поповнити кабінет навчально-наочними посіб­никами Протягом семестру
3.3 Поповнити бібліотечний фонд кабінету Протягом семестру
3.4 Скласти й подати заявки на виконання поточ­них робіт у кабінеті до 10.09
3.5 Оформити тематичну папку «Рекомендації що­до експлуатації технічних засобів навчання» Вересень
4. Позакласна робота з учнями
4.1 Організувати проведення педагогічного кон­сультування для учнів 5–11-х класів до 5.09
4.2 Організувати й спланувати роботу гуртків до 15.09
4.3 Організувати й провести для учнів 5–11-х класів олімпіади:
а) з метою підготовки до олімпіади для кож­ного класу розробити можливі зразки олім­піадних завдань жовтень
б) один раз на тиждень проводити заняття з учнями, які готуються до олімпіади протягом семестру
4.4 Провести конкурс стіннівок
4.5 Скоригувати й конкретизувати тематику твор­чих робіт для участі учнів у МАН. Організува­ти проведення співбесід, консультацій з метою надання допомоги в науковому обґрунтуванні дослідницько-пошукової теми до 01.10
Організувати роботи секції в рамках МАН від­повідно до тем, обраних учнями протягом року
4.6 Скласти індивідуальні програми для роботи з обдарованими учнями до 10.09
4.7 Розробити перспективний план проведення те­матичних тижнів до 01.10
4.8 Підготувати, відібрати матеріал до конкурсів, турнірів протягом року за планом школи та райво
4.9 Систематизувати творчі роботи учнів й офор­мити відповідні папки протягом року
4.10 Організувати роботу ініціативної групи учнів 5–11 класів з метою оформлення та розмно­ження навчально-методичних матеріалів
5. Інформаційно-бібліографічна робота
5.1 Вивчити склад фонду бібліотеки школи з про­блем методики викладання математики та інформатики до 01.11
5.2 Організувати книжкову виставку:
а) чинні підручники на поточний навчаль­ний рік; до 01.09
б) активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках жовтень
5.3 Подати заявки на поповнення книжкового фонду кабінету
5.4 Укомплектувати бібліотеку кабінету підручни­ками та літературою відповідно до вимог навчальних програм вересень
5.5 Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції «Живи, книго» протягом семестру
5.6 Оформити картотеки:
періодичних видань протягом року
ТЗН серпень, січень
навчальної літератури серпень
методичної літератури серпень
довідкової літератури серпень
навчально-наочних посібників серпень
екранно-звукових посібників серпень, січень
Кiлькiсть переглядiв: 1105

Коментарi

  • NinoVeifs

    2017-10-13 22:57:09

    В сети немало полезных заметок о пикантном положении и роддомах, но они какие-то бестолковые. Нет наименований перинатальных центров, адресов, рекомендаций реальных врачей. А желательно бы увидеть последнюю речь, важную в этом году – с новейшими технологиями, тарифами и новостями. Идеально, чтобы вдобавок и позновательная инфа для будущих и настоящих матерей. Все это обнаружила именно тут. Точно, конкретно, с образцами из реалистичной жизни, консультациями профессионалов. Частенько захожу на интернет-сайт, когда ребенок недомогает...